Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

 

Nemzeti Tehetség Program szakmai beszámoló

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Nemzeti Tehetség Program „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása” című, NTP-HHTDK-17-0055 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa által 20172018-ban megvalósított programokról.

Jelen program keretei között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2017 őszén megszervezte a Mesterek és Tanítványok II. tudományos tanácskozást, 2018 tavaszán megrendezte Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, 2018 nyarán pedig megjelentette a Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről című kötetet hagyományos és e-book formátumban.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Jelen pályázat keretében, s anyagi támogatásával szerveztük meg 2018. április 20-án a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amely lehetőséget biztosított a kar hallgatói számára a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára jogosultságot szerezni. A program legfontosabb céljaként a tudományos munka iránt elkötelezett, tehetséges hallgatók országos megmérettetésének lehetőségét kívántuk megteremteni. Minthogy az OTDK részvétel feltétele a helyi konferenciákon történő kvalifikálás, a PTE BTK keretei között 2018 tavaszán megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia biztosította a részvételi jog megszerzését. A helyi konferenciára jelentkező hallgatók (anonim) pályamunkáit az adott tudományterületeken jártas szakemberek értékelték. A szöveges vélemények, valamint a szóbeli előadás során kapott reflexiók alapján tovább csiszolhatták szövegeiket. A rendezvényen összesen 10 tagozatban folyt a munka; 58 hallgató 57 nevezett pályamunkája közül végül 55 került bemutatásra, s valamennyi jogosultságot szerzett a XXXIV. OTDK-n történő nevezésre. A konferencia szervezése, lebonyolítása, értékelése zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a 2012 óta változatlan formában működő KTDT vezetésének, az intézeti és tanszéki TDK-felelősök példaértékű hozzáállásának, s nem utolsó sorban a kari vezetés támogatásának.

 

További képek.

 

Mesterek és Tanítványok II. konferencia

A pályázat kötelező elemeként valósítottuk meg a fenti címmel megrendezett, kétnapos tudományos tanácskozást 2017. szeptember 28-29-én. E rendezvény a 2013-ban, hasonló címen megrendezett szimpóziumhoz illeszkedik, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy a tudományos pályájukat kezdő tehetséges és elhivatott fiatalok, valamint témavezetőik közös gondolkodását, munkáját ily módon is megjelenítsük. Ezzel a tehetséggondozás szerepét kívántuk láthatóvá tenni, erősíteni intézményünkben, amely a hallgatók-oktatók tudományos munka iránti elkötelezettségét, ezáltal pedig a kari identitást kívántuk elmélyíteni. A szimpózium keretében hét szekcióban, összesen 23 előadás hangzott el, amelyeket tartalmas diszkussziók követtek.

További fényképek.

Mesterek és Tanítványok 2. tanulmánykötetUgyancsak a jelen pályázat kötelezően vállalt kiegészítő tevékenységeként jelentettük meg a konferencia előadásainak tanulmánnyá érlelt változatait. A gyűjteményes kötet a nyelv- és irodalomtudomány, a medievisztika, a filozófia, a nevelés- és filmtudomány, valamint a pszichológia területéről összesen 22 szerző 16 tanulmányát tartalmazza. A dolgozatok között találunk társszerzős munkákat is, amelyek vállalkozásunk lényegét a tanár és diák közös munkáját szemléltetik. Nagyon fontosnak tartjuk a hallgatók számára a publikációs lehetőség biztosítását, hiszen egyrészről első tudományos eredményeik ezáltal válhatnak széles körben ismertté, másrészről pedig tudományos curriculumuk kiteljesedéséhez is szükséges a publikációs tevékenység (pl. doktori felvételi, ösztöndíjak). A konferenciakötet Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. Szerk. Böhm Gábor–Czeferner Dóra–Fedeles Tamás. Pécs, 2018. címmel látott napvilágot hagyományos és e-book formátumban.

 

ISBN 978-963-429-223-4 (nyomtatott); 978-963-429-224-1 (elektronikus)

Tartalom

Előszó

FARKAS JUDITKARÁCSONYI KRISZTINA: A határozott névelő megjelenéséhez kapcsolódó kérdések

SZETELI ANNAALBERTI GÁBOR: Hát igen, más hát!

JANKOVITS LÁSZLÓ: Meridie?

KOVÁCS PÉTER: Jan comes mint Dávid

FEDELES TAMÁS: Az uralkodó, a Szentszék és a magyar főpapok Luxemburgi Zsigmond korában

KOVÁCS ISTVÁN: Az aradi káptalan elöljárói: a prépostok (1135–1526)

KISANTAL TAMÁS: A zsidóüldözés ábrázolása az 1950-es évek magyar irodalmában 

 

VENYERCSÁN DÁVID: „Tudom, erről nem illik beszélni...”

ZSUPOS NORBERT: A spinozizmus problémája Althusser és Deleuze filozófiájában

NEMESWÉBER ZSÓFIA: Az óvóképzés jogi háttere 1891-től a második világháborúig

TURNACKER KATALIN: A szerzői vizualitás és akusztika módjai Wim Wenders művészetében

SIMOR KAMILLA: A küszöb átlépése – Claire Denis: A behatoló

FEJES NIKOLETTAJÁRAI RÓBERT: A grit és a coping kapcsolatának vizsgálata sportolói és nem sportolói mintán

ERDENE TEMULIN SZONJAPUTZ ÁDÁM: A Sötét Hármas személyiségtípusok párválasztási preferenciái

ARNDT BERNADETTRÉVÉSZ GYÖRGY: Vizuális esztétikai döntéshozatal vizsgálata egyszerű geometriai ábrák téri kompozíciójában

ARATÓ NIKOLETTLÉNÁRD KATA: Internetes zaklatás és mentalizáció

 

Pécs, 2018. július 13.

Dr. habil. Fedeles Tamás PTE KTDT elnök 

A beszámoló PDF formátumban az alábbi linken érhető el.